Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Қазақстандық филиал" (KПО Б.В.)

Компания Қазақстан Республикасында тіркелген.

БИН: 981141001567

Филиалдың (мекенжайы) орналасқан жері: ҚР, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, Өндірістік аймақ, ғимарат 81H

Телефон: +7 71133 62262 (ТМД-дан) немесе +44 208 8288 262 (халықаралық)

Факс: +7 71133 62620 (ТМД-дан), +44 208 8288 620 (халықаралық)

Әр қосымшасын бірге бұл хат тікелей көрсетілген хат алушыға (алушыларға) ғана арналған- хат құпия ақпаратты қамтуы мүмкін.

Хат сізге арналмаған жағдайда, оны әрі қарай жіберуге, таратуға, жаңғыртуға немесе хаттың мазмұнына қатысты басқа да әрекеттер жасауға тиым салынады. Егер Сіз хатты қателікпен алған болсаңыз, бұл туралы хатқа жауап қайтару арқылы хат жіберушіні хабардар етіп, осы хатты жоюыңызды сұраймыз.

Компания желілер арқылы жіберілетін, өз қызметіне қатысы жоқ хаттар арқылы білдірілетін пікірлер мен пайымдауларға жауап бермейді.


Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал" (KПО Б.В.)

Компания зарегистрирована в Республике Казахстан.

БИН: 981141001567

Местонахождение (адрес): РК, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай,

Промзона, зд. 81Н

Телефон: +7 71133 62262 (из СНГ) или +44 208 8288 262 (международный)

Факс: +7 71133 62620 (из СНГ), +44 208 8288 620 (международный)

Данное сообщение, включая любые приложения, предназначено исключительно для непосредственного получателя (получателей) и может содержать конфиденциальную информацию.

Если Вы не являетесь получателем данного сообщения, передача, распространение, воспроизведение или любые другие действия в отношении содержимого данного сообщения запрещены. Если сообщение было получено Вами по ошибке, просим уведомить отправителя посредством отправки ответного сообщения и удалить данное сообщение.

В отношении отправляемых посредством сетей сообщений компания не несет ответственности за любые выражаемые мнения и утверждения, не относящиеся к деятельности компании.


Karachaganak Petroleum Operating B.V. Kazakhstan Branch (KPO B.V.)

KPO B.V. is registered in the Republic of Kazakhstan

BIN: 981141001567

Location (address): RK, West Kazakhstan Oblast, Burlin district, Aksai, Promyshlennaya Zona str., bld. 81H

Telephone: +7 71133 62262 (CIS) or +44 208 8288 262 (International)

Fax: +7 71133 62620 (CIS) or +44 208 8288 620 (International)

This email and its attachments are strictly confidential and for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential information.

If you are not the designated recipient, the retransmission, distribution, reproduction or any other actions in relation to the content of this message are strictly prohibited. If you received this by mistake, we ask you to kindly inform the sender by replying to this email and to delete the message.

It is understood that, with regard to messages sent by its network, the company is not responsible for any statements made or opinions expressed, that are not strictly related to the company’s operations.